Zásady ochrany osobních údajů

1. V této politice soukromí se určují zásady zpracování a ochrany osobních údajů poskytovaných uživateli při používání služeb nabízených webovým sídlem www.modernidrezy.cz (dále: Webové sídlo).

2. Provozovatelem osobních údajů hromaděním na webovém servisu je společnost IDEA STUDIO s.r.o. se sídlem Pruské 310, 018 52 Pruské, Slovensko, telefon +420773148275, zapsaná v obchodním rejstříku Okresní soud Trenčín, vložka číslo: 17848 / R, které bylo přiděleno číslo DIČ: 2121530796 a IČ: 53 920 848 (dále: Provozovatel).

3. V zájmu zajištění poskytnuté osobní údaje Provozovatel koná podle interních postupů a doporučení, v souladu s příslušnou legislativou v oblasti osobních údajů, především nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pochybovat těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 ES.

4. Provozovatel obrací zvláštní pozornost na ochranu zájmů dotčených osob, a především garantuje, že osobní údaje:
a. jsou hromaděné na vymezené účely v souladu s legislativou a nejsou dále zpracovávány v rozporu s těmito účely;
b. se zpracovávají v souladu s legislativou;
c. jsou věcně správné a odpovídají účely, pro které jsou zpracovávány;
d. se skladují v podobě, která umožňuje identifikaci dotčených osob, maximálně po dobu nezbytnou pro dosažení účelu jejich zpracování.

5. Osobní údaje se zpracovávají na základě souhlasu vyjádřeného uživateli webového sídla a v případech, kdy ustanovení platné legislativy opravňují provozovatele na zpracování osobních údajů.

6. Provozovatel zpracovává osobní údaje dobrovolně poskytnuté uživatelům webového sídla pouze za účelem:
a. poskytnutí odpovědí na otázky uživatelů podávané prostřednictvím kontaktního formuláře,
b. přijetí rezervace s pomocí systému online rezervací,
c. realizace služeb poskytovaných Provozovatelem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
d. pro marketingové účely, včetně posílání obchodních informací na emailovou adresu, pokud zákazník s tím souhlasil označením příslušného políčka v rezervačním postupu nebo při podávání otázky prostřednictvím kontaktního formuláře. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely a posíláním obchodních informací se může vždy vzít zpět kliknutím příslušného odkazu v přijaté zprávě nebo posláním vhodné žádosti na emailovou adresu provozovatele,
e. realizace oprávněných zájmů provozovatele osobních údajů ve zvláštních případech v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, např. vymáhání dluhů nebo monitorování pohybu na území objektu pomocí kamerového systému.

7. Příjemci osobních údajů mohou být orgány, instituce a subjekty oprávněné ze zákona, a také subjekty, které poskytují služby provozovateli údajů (např. Právní služby, služby IT, marketingové služby, účetní služby) a další subjekty, které se zúčastní na realizaci objednané služby.

8. Pro marketingové účely a pro přizpůsobení nabídky může provozovatel používat automatizované systémy rozhodování, včetně profilování.

9. Uživatel webového sídla, který poskytl osobní údaje, má právo na přístup k těmto osobním údajům zpracovávaným uživatelům. Uživatel má také v každém okamžiku právo na opravu těchto osobních údajů, má právo žádat jejich odstranění nebo omezení, nebo dokonce, aby jeho osobní údaje nebyly používány. V každém okamžiku může uživatel požádat o výmaz svých osobních údajů z webového sídla. Právo na přenositelnost údajů neplatí, protože nebyl určen postup pro přenesení těchto údajů mezi hotelovými objekty.

10. Uživatel webového sídla má právo vzít zpět svůj souhlas v každém okamžiku, což nemá vliv na soulad s legislativou zpracování údajů, které se konalo na základě tohoto souhlasu před jeho vzetím zpět.

11. Pro provedení práv podle bodu 8 výše uživatel webového sídla je povinen kontaktovat provozovatele z emailové adresy nebo telefonního čísla, které poskytl na webovém sídle.

12. Každý uživatel webového sídla může podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13. Provozovatel realizuje funkce hromadění údajů o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
a. pokud uživatelé dobrovolně poskytnou údaje ve formulářích,
b. hromaděním souborů cookie.

14. Během první návštěvy stránky www.modernidrezy.cz bude uživatel informován o použití souborů cookie. Zbývající na stránce současně souhlasí s použitím souborů cookie na této webové stránce. Pokud uživatel nezmění nastavení prohlížeče, to znamená, že souhlasí s použitím souborů cookie.

15. Instalace souborů cookie je nezbytné pro správné poskytování služeb na webovém sídle. V souborech cookie se nacházejí údaje nezbytné pro zprávě fungování webové stránky, zejména stránky, na níž se vyžaduje autorizace. Uživatel může v každém čase změnit nastavení svého prohlížeče ohledně obsluhy a ukládání souborů cookie.

16. V rámci webového sídla se používají následující druhy souborů cookie:
a. dočasné – zůstávají v prohlížeči do doby jeho vypnutí nebo odhlášení se z webové stránky, na níž byly umístěny,
b. trvalé – zůstávají ve webovém prohlížeči zařízení do doby, až jejich uživatel odstraní nebo do předem stanovené doby uvedené ve vlastnostech souboru.

17. Z pohledu funkčnosti každého souboru cookie, můžeme je rozdělit na:
a. konverzní soubory, které umožňují analyzování účinnosti různých distribučních kanálů,
b. tracking soubory (sledování), které ve spojení s konverzními soubory pomáhají analyzovat účinnost různých distribučních kanálů,
c. marketingové soubory, které se používají k personalizaci obsahu reklam a jejich vhodné vodítko,
d. marketingové soubory, které se používají k personalizaci obsahu reklam a jejich vhodné vodítko,
e. analytické nástroje, které pomáhají zlepšit komfort používání sídla díky pochopení, jak používají sídlo jeho uživatelé,
f. nezbytné soubory, čili základní pro fungování stránky. Soubory cookie, které používáme, nám umožňují vyvíjet naši stránku.

18. Provozovatel webové stránky a online rezervačního systému může používat některé soubory pouze za účelem:
a. zlepšit a podpořit rezervační postup,
b. cms :: privacy.analytic_improvement

19. Na webovém sídle mohou být umístěny odkazy na jiné webové stránky, které fungují nezávisle na webového sídla a webové sídlo nemá nad nimi žádný dohled. Tyto stránky mohou mít vlastní politiky soukromí a podmínky, s nimiž doporučujeme se seznámit.

20. Provozovatel si vyhrazuje právo zavádět změny do politiky soukromí webového sídla v důsledku vývoje internetových technologií, případných změn legislativy v oblasti ochrany osobních údajů, a také vývoje webového sídla. O všech změnách bude Provozovatel uživatelů informovat viditelným a pochopitelným způsobem.   

Nákupní košík
Přejít nahoru